آموزش نیروی انسانی

ضمن خدمت

آسیب شناسی دوره های ضمن خدمت فرهنگیان

دنیای امروز دنیای دانایی محوری وعصرتولیددانش است به طوریکه روزانه هزاران مقاله علمی در مراکز علمی پژوهشی تولید می شودتولیدعلم  تغییر در فناوری واهداف سازمانها را به دنبال داردمدارس نیز به عنوان سازمانهای اجتماعی هرروز بیشتراز دیروز نیازمندهمگام شدن با تغییرات علمی هستند بنابراین معلمان وسایر کارکنان نظام تعلیم وتربیت نیازمند شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت می باشند براین اساس راهبردهای متفاوتی برای اثربخش نمودن دوره های ضمن خدمت وجود دارد که یکی ازموثرترین آنها مدرسه محورنمودن دوره های آموزشی حین خدمت است دراین راهبرد مدارس متناسب با مسایل ومشکلات آموزشی خود دوره های آموزشی ضمن خدمت رابرای کارکنان خود برگزار می نمایند

دوره آموزشی ضمن خدمتی کاراوموثر است که مسله محور باشد ومتناسب بانیازهای شغلی کارکنان ارایه گردد با نگاهی به ماهیت دوره ها ی ضمن خدمت برگزار شده در وزارت آموزش وپرورش می توان بسیاری از دوره های ضمن را یافت که نه تنها مشکلی از مسایل آموزش وپرورش را حل نمی نمایند بلکه بسیاری ازمنابع مادی وانسانی این نهاد رابه هدر می دهند که دوره ها ی ضمن خدمت غیر حضوری با عناوین مختلف نمونه بارز آنها هستند دردوره های ضمن خدمت غیر حضوری معمولا کتبی به معلمان معرفی می گردد که در خیلی از موارد محتوای این کتب توسط افرادذی صلاح ارزیابی نمی شود بلکه انتخاب کتب تحت تا ثیر رانت ها ی مختلف به عنوان منبع آزمون معرفی می گردندوبه علت گستردگی تیراژ مولفان وناشران این کتب به درآمدهای هنگفتی از جیب معلمان می رسند ودربسیاری از موارد معلمان نا خواسته می بایست کتبی را مطا لعه نمایند که نه تنها در دانش ومهارتهای شغلی آنهاتغییرمثبتی  ایجاد نمی کنند بلکه آنهارا باچالشهای سطحی وقشری مواجه می نمایند

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 9:39  توسط   |